Mange husker uden tvivl det store borgermøde på Hotel Tannishus tilbage i februar, hvor hele 160 personer var mødt frem. En nedsat styregruppe har efterfølgende arbejdet med projektet og har netop udsendt et nyhedsbrev. Her fremgår det bl.a., at der ultimo august og primo september ville finde nogle gruppeinterviews sted om forskellige indsatspunkter, og at endnu et borgermøde vil finde sted onsdag d. 28. september. Stedet for mødet er endnu ikke fastsat, men sæt allerede nu kryds i kalenderen for dette møde.

Hvis du ikke allerede abonnerer på nyhedsbrevet, kan du se det her:

Fra Bente Thirup Frøstrup, faglig leder af Børnehaven Solsikken og SFO.en på Bindslev Skole har vi modtaget denne informationsskrivelse:

Til alle ansatte i Børnehaven, ansatte på Bindslev Skole, dagplejere, brugere af skolen og børnehaven, forældre og andre interesserede omkring byggeriet på Bindslev Skole

Vi ved, I alle er meget interesserede i byggeriet på Bindslev Skole, derfor denne information om, hvor i processen vi er.

I maj blev totalrådgiveren til byggeriet valgt. Valget faldt på Bjerg Arkitektur og de første skridt er taget i byggeprocessen. Byggeriet forventes at være færdigt i slutningen af 2017. Det er ikke afgjort endnu hvor på skolen, der skal bygges om. Men vi vil i løbet af processen sende mere information ud til jer.

Lige nu er vi på det stadie, hvor vi giver bygge-rådgiverne viden og information om hvad vi ønsker for at få kongerigets bedste børnecenter – og så må vi jo se, hvor langt pengene strækker. Til denne proces er der nedsat et udvalg, der består af: lærere, pædagoger, teknisk-service- medarbejder, forvaltnings-medarbejdere, forældre og ledere.

Vi har fået 12 mil. at bygge om for. Det kan lyde som mange penge, men i dette beløb er der indlagt: nedrivning, opbygning af legepladser, parkeringsforhold, ombygning af skole så der er sammenhæng mellem skolen og børnehaven, samt skabe sammenhæng mellem børnehave og vuggestue.

I børnehaven har vi fået mange spørgsmål angående nuværende børnehavebygning. Vi kan oplyse at kommunen køber denne bygning. Vi ved endnu ikke, hvad de har til hensigt at bruge den til.

Har I yderlige spørgsmål, er I meget velkomne til at spørge.

Med venlig hilsen

Louise Høholt                                       Bente Thirup Frøstrup

Skoleleder Bindslev Skole                 Fagligleder Børnehaven Solsikken og SFO Bindslev

41224293                                             41224791

Her i ugen har Bindslev Fjernvarme lagt en nyhed på sin hjemmeside, der uden tvivl vil vække glæde hos samtlige værkets forbrugere. Vi bringer den gerne videre!

Varmeprisen får endnu et dyk

Gennem de seneste 7 år er prisen på varme i Bindslev faldet – de seneste år endda et meget mærkbart fald. Priserne for det seneste regnskabsår er netop blevet fastsat i bestyrelsen, og de bliver så lave som 65 kr./mwh i varmepris og 10 kr./m2 i effektbidrag, hvortil kommer de 937 kr. i abonnementsafgift. Set alene ud fra varmeprisen er der tale om et fald til næsten 1/10 af, hvad den var i regnskabsåret 2009/2010! Vi har pt. sandsynligvis landets billigste varme!

Afregningspriserne har i det afsluttede regnskabsår været 190 kr./mwh og 25 kr./m2, og de nu endeligt fastsatte priser vil givet igen i år betyde store tilbagebetalinger til forbrugerne. Samlet drejer det sig om ca. 2.5 mio. kr.!

Der er flere faktorer, der har haft indflydelse på prisfaldet; men de væsentligste er dels, at Bindslev Fjernvarme af energistyrelsen er blevet pålagt over 2 år at tilbagebetale en opsamlet overdækning fra tidligere år ud fra, at de enkelte årsregnskaber skal være efter ”hvile i sig selv” princippet, og dels det såkaldte grundtilskud, hvor de enkelte kraftvarmeværker er sikret et fast beløb for produktion af el, uanset antallet af driftstimer for den enkelte motor.

De kommende par år vil lave priser sandsynligvis fortsat være gældende, men fra regnskabsåret 2018/2019 kan der forventes en ret stor stigning, idet grundtilskuddet bortfalder fra 1. jan. 2019, og afviklingen af overdækningen vil være tilendebragt med indeværende regnskabsår (2016/2017).

Fremover kommer der, grundet ”hvile i sig selv” princippet for de enkelte regnskabsår, højst sandsynligt mere svingende priser fra år til år. Så glæden over de nuværende lave priser kan blive kortvarig!

Netop nu har Styregruppen for pilotprojektet Landsbyklyngen Tannisbugt i samarbejde med Hjørring Kommune indledt en brugerundersøgelse i form af et spørgeskema, som er sendt til samtlige borgere i området med eBoks. Det er meget væsentligt, at så mange som overhovedet muligt deltager i undersøgelsen, og fra BHE.s side anbefaler vi det kraftigt.
Projektet, der blev indledt med det store borgermøde på Hotel Tannishus tilbage i februar (160 deltagere), omfatter byerne Tuen, Uggerby, Tversted og Bindslev, og det overordnede mål for projektet er at skabe en større fællesskabs- og identitetsfølelse mellem de enkelte byer og deres borgere.
Gennem rigtig mange år er der på flere felter blevet samarbejdet, stærkest på idrættens område; men med nu fælles skole og fælles børnehave er det endnu mere nødvendigt at skabe stort fællesskab om det. Gå ind i din eBoks og åbn brevet fra kommunen, svar på spørgeskemaet - det tager kun få minutter - og send det!

Bindslev Fjernvarme har lagt nedenstående ud på sin hjemmeside:

Bindslev Fjernvarmes personale har konstateret flere utætheder og to direkte brud i ledningsnettet på Grønningen, hvilket har medført, at bestyrelsen har besluttet at udskifte såvel hovedledning som ti stik.

Da utæthederne ligger forholdsvis tæt, har vi valgt at renovere hele strækningen, eftersom det vil være forholdsvis omkostningsfuldt kun at reparere.

Ved renoveringen bruges nogle af de bedst isolerede rør, der er på markedet, hvilket giver et reduceret varmetab. På Grønningen svarer besparelsen i varmetabet alene til opvarmning af to standardhuse.

Arbejdet på Grønningen går for alvor i gang i uge 20, og vil have en varighed på ca. fem uger. Grønningen vil i perioder være spærret for gennemkørsel, og der vil være afbrydelser af varmeforsyningen. De berørte områder vil blive informeret ca. to dage før afbrydelse.

Entreprenørarbejdet udføres af: BV-Kloak og Entreprenør v/Leo Stubben.

Svejsearbejdet udføres af: Jydsk Rør v/Jan Nielsen.

Udlægning af stik, kerneboring og indvendig vvs montage udføres af personalet på Bindslev Fjernvarme.

Er der spørgsmål vedr. Grønningen eller fjernvarme generelt, er man meget velkommen til at kontakte personalet på Fjernvarmen på tlf. 20463992

Ved BHE.s nyligt afholdte generalforsamling aflagde formanden Evald E. Jensen nedenstående beretning, der blev enstemmigt godkendt:

Jeg sluttede sidste års beretning med en tro på optimisme for de kommende år. Den positive stemning, der generelt var i byen, var et godt tegn, og jeg synes, den fortsat har været der i 2015. I foråret og forsommeren var der mange ejendomshandler i byen, COOP meldte planerne ud om at bygge en helt ny brugs, og senere på året fik BTI efter en lidt frustreret periode endelig fart i planerne om fitnesscenter i den tidligere bankbygning.

Også i BHE har vi fortsat arbejdet for byens udvikling. Vort arbejde har som forrige år været meget præget af de forskellige projekter, der mere eller mindre er gang i. Lad os bare kalde dem udviklingsprojekter, for det er jo det, der er den primære årsag til, vi har dem. Landdistrikterne har det ikke for godt i dagens Danmark, og i hvert fald ikke, hvis der ikke lokalt gøres noget for om ikke overlevelse så dog i hvert fald, at vi stadig har et sted, hvor det er godt at bo, og hvor vi stadig kan gøre os håb om en fremtid.

 

Børnecenter.

Lad mig begynde med noget af det, der fra vor side er gjort færdigt, nemlig byrådsbeslutningen om et kommende børnecenter. Det skete heldigvis med det resultat, vi fra begyndelsen arbejdede ud fra skulle blive løsningen.

På det her tidspunkt sidste år havde Byrådet besluttet en løsning på Vester Alle; men udviklingen i Tversted gjorde, at situationen blev en anden. For det første valgte stort set alle skolebørn fra Tversted at fortsætte deres skolegang på Bindslev Skole, og da initiativet med at oprette en privat børnehave i Tversted slog fejl, valgte forældrene også her i stort tal børnehaven i Bindslev. Nu ændrede Byrådet den tidligere beslutning, og børnecentret kommer ved Bindslev Skole med vuggestue, børnehave og skole indtil 6. klasse. Samtidig overgår børnehaven fra selvstændig institution til fremover at være kommunal.

Børnecentret kan ikke andet end blive en fremtidssikring for hele vort område!

Nedrivning af ejendomme.

Det andet, det er lykkedes at få gjort noget ved, er den nedrivning, der skal ske her i foråret eller måske i forsommeren af de 2 ejendomme, Nørrebro 5 og den gamle brugs på Sønderbro 6. Det var bygninger, vi gjorde kommunen opmærksom på første gang for mere end 3 år siden, hvor de så kom på kommunens liste over faldefærdige bygninger. Sønderbro 6 er så opkøbt i privat regi, mens Nørrebro 5 desværre tilhører boet efter den konkurs, ejendommen var omfattet af. Vi havde håbet, at kommunen ville ha` været ejer, idet der så ville ha` været en større mulighed for, at grunden kunne være blevet en del af løsningen i forbindelse med projektet Destination Bindslev.

Vi har så på det seneste rettet henvendelse om endnu en forfalden ejendom, denne gang på Vesterbro, og fået kommunens opbakning til at også den er en skamplet i byen. Her er man nu i dialog med ejeren – igen boet efter konkursen i 2015; men der er dog forskellige problemer omkring det, og hvad der er væsentligst, så råder kommunen pt. over meget få midler til nedrivning. Så vi kan ikke gøre andet end håbe. Det er i hvert fald meget vigtigt, at byen tager sig ud, så at vi kan være den bekendt, og at den kan virke attraktiv over for omverdenen.

Destination Bindslev.

Et andet projekt, der fortsatte fra forrige år var Destination Bindslev. Vi havde jo med økonomisk støtte fra Hjørring Kommune tilknyttet et landskabsarkitektfirma fra Århus, og de fremkom i sommer med en rapport, som skal danne baggrund for vort videre arbejde. Vi er en 5-mands styregruppe, der arbejder med det; men vi må nok sige, at det er lidt op ad bakke. Vi har dog foreløbig fået tilsagn om støtte på 250.000 kr. fra ENV-fonden, og det er også den eneste, der hidtil er søgt. Nu skal vi på torsdag have et møde med kommunen om, hvordan vi eventuelt kan agere i det videre forløb. Det er vigtigt, at vi får kommunen med primært ud fra, at de omfattede arealer for en stor dels vedkommende er kommunale, og det vil derfor være af stor betydning for at få tilskud andre steder fra, at det kan ses, at kommunen bakker op. Det harr EnergiNord bl.a. givet udtryk for.

Næste skridt vil sandsynligvis så være at ansøge om at få tilskud fra de kommunale matchningsmidler og tage kontakt til LAG-Nord om muligheden for støtte herfra. Realdania har også været åben over for projektet og har ligeledes peget på, at en kommunal involvering ville være godt, og det ville jo være alle tiders at få denne pengestærke fond indover.

Forløbet omkring lokalråd, områdefornyelse, visionsplan.

På det borgermøde, vi holdt d. 20. januar 2015 lød det så flot fra de mange embedsfolk fra kommunen, at der var penge til en områdefornyelse i Bindslev – 6 mio. kr. blev der talt om. De er ligesom forsvundet ud i den blå luft. De fremgår i hvert fald ikke af indeværende års kommunale budget. Der er uden tvivl flere grunde hertil. Det er blevet økonomisk smalhals i det kommunale, og de 12. mio. til børnecentret trækker nok noget den anden vej. Ikke utænkeligt, at der vil være politikere, der siger, at så fik Bindslev altså pengene der.

Vi har så på rygtebasis ladet os fortælle, at vi er kommet lidt i miskredit hos nogle af embedsmændene omkring forløbet af den visionsundersøgelse, kommunen satte i gang sammen med konsulentfirmaet COWI.

Den fik vi jo stoppet ad politisk vej, fordi vi fandt den helt ude af proportioner og sammenhæng, når vi ser på det andet, vi arbejder med. Vi føler ikke selv den miskredit, når vi er i kontakt med dem; men om den ligger og ulmer hos nogle af embedsmændene, skal jeg lade være usagt.

At det er sat i stå, har så også betydet, at vi aldrig har fået svar på vor indstilling om det lokalråd, som kommunen selv havde lagt op til. Vi håber, at vi igen kommer ind i varmen, og der bliver sat gang i noget til gavn for byen.

Det er dog glædeligt som allerede nævnt, at Nørrebro 5 og den helt gamle brugs nu står til at blive revet ned. Vi havde så håbet på, at grunden på Nørrebro 5 let kunne være indgået i Destination Bindslev på en eller anden måde ved, at kommunen havde den. Men som nævnt tilhører den boet efter konkursen, og hvordan mulighederne er her, er mere usikkert. Vi håber det bedste, men det bliver jo nok os, der på en eller anden måde skal erhverve den.

Landsbyklynge.

Vi er så sammen med Tversted, Uggerby og Tuen kommet med i et nyt projekt, Landsbyklynge. Det er et pilotprojekt på landsplan sat i gang af Realdania og DGI, hvor 5 kommuner spredt ud over hele landet er med. Hjørring kommune gik med i projektet, og det blev så os, der i konkurrence med 2 andre landsbygrupper blev udpeget til det. BTI var den primære talsmand for vor deltagelse, og deres argument var at skabe en større grad af fælles identitet og fællesskabsfølelse for hele vort geografiske område. Det blev bakket meget op fra skolen, hvor man her med nedlæggelsen af Tversted Skole følte et stort behov for at skabe fælles identitet. Arbejdet er netop gået i gang efter et meget velbesøgt opstartsmøde på Tannishus. Nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Det kræver i hvert fald, at alle 4 lokalsamfund går positivt ind for det, og det må vi så se, om bliver tilfældet. Der er ingen penge i det, udover den lille halve million, der går til processen.

Forholdet til det kommunale.

Vi har meget gode forbindelser til kommunen, både til det politiske og det administrative system, og vi har det seneste par år haft rigtig megen kontakt til dem gennem vore projekter. Vi håber derfor også, at eventuelle misforståelser omkring udarbejdelse af en visionsplan til en områdefornyelse redes ud og falder på plads, så der stadig er mulighed for en uvikling.

I årets løb har vi fået opsat belysning ved bådebroen i anlægget. Det er sket med midler fra Landsbyforum. Desværre har der efterfølgende været en del hærværk på disse lamper; men vi håber det har været begyndervanskeligheder.

Et minus i forhold til kommunen har været nedskæringer hos Teknik og Miljø, og for os har det betydet nedlukning af de offentlige toiletter, og at vi selv fremover skal stå for opstilling og nedtagning af det store juletræ. Vi har indgået en kontrakt på brugsretten over toiletterne, således at vi kan åbne dem ved arrangementer i byen; men det er da et problem, at de ikke er fast åbne. Folk har jo vænnet sig til, at de er der.

Arrangementerne.

Vender vi os så mere til hverdagen i BHE, så synes jeg, vi kan se tilbage på året med tilfredshed, og bestyrelsens suppleanter har i høj grad bidraget på en god måde. Vi har haft et aktivt aktivitetsudvalg, der udover at tage sig af det mere traditionelle som torvemarkeder og julesøndagen også har taget nye tiltag op som f. eks. byløbet i efterårsferien. En forudsætning for, at vi kan blive ved med at holde liv i arrangementerne, er, at aktivitetsudvalget på alle måder virkelig bakkes op om arrangementerne – også med engagement, hjælp og støtte. Jeg tror godt, at udvalget kunne ønske, at den var lidt større.

Med hensyn til torvemarkeder, så har vi i bestyrelsen besluttet, at der højst er 4 årlige markeder. Det vil sige, at i år, hvor der er 5 lørdage i juli måned, bliver der ikke torvemarked den første lørdag i måneden.

Borgerudvalget har også i år haft friluftsgudstjenesten sammen med kirkerne, Sct. Hans ved elværket og adventsfesten. Især Sct. Hans-bålet må betegnes som succes. Godt vejr, mange mennesker og god stemning. Hertil bidrog uden tvivl vore nyindkøbte borde og bænke. Det at kunne sidde ned giver mere hygge. Vi havde sat halvdelen af dem derned; men vi skal nok sætte dem alle derned fremover – i hvert fald hvis det er lige så godt vejr.

Bordene blev med lige så stor succes brugt ved torvemarkederne og natmarkedet, og de har også været lånt ud til andre – så det har været et godt køb!

Til borgerudvalgets tidligere arrangementer ved torvemarkederne, børnedyrskue og kagekonkurrence, var der slet ingen tilmeldte, så de bliver ikke gentaget.

Vi har så også for nylig haft et arrangement for vore erhvervsmedlemmer, hvor vi mødtes til en gang spisning med efterfølgende indlæg fra erhvervskontoret i Hjørring og den nye ejer af Barkholt Radio & TV, Lasse Gram. Der er en del forarbejde med at fremme tilmeldingen til møderne for erhvervsmedlemmerne; men det er meget vigtigt, at vi har en nær kontakt til byens erhvervsliv. Butikker og virksomheder i det hele taget er et væsentligt fundament for os – og dermed også for byen. Det er mange penge, der kommer til os herfra i form af kontingenter og annoncer i såvel Bindslevguiden som årskalenderen.

Jeg vil også i år gerne rette en stor tak til de mange, der på forskellig vis hjælper til, når vi afvikler noget – og det gælder både for aktivitets- og borgerudvalgets arrangementer.

Økonomi.

Samlet set har vi haft et godt år. Økonomien er fortsat god, men vi har desværre af forskellige grunde mistet enkelte af vore erhvervsmedlemmer. Det er dog vor hensigt her i forsommeren at gøre et fremstød for at rette op på det ved, at vi kan få tegnet nogle nye medlemmer. Antallet af borgermedlemmer ligger stabilt på omkring de 300.

Økonomisk kan det komme til at se lidt vanskeligere ud. I indeværende år får vi ikke noget fra harmonikatræffet, og det er også usikkert med lejeindtægten for Nørrebro 16, hvis det ikke lykkes at finde en ny lejer, nu hvor lokalerne er blevet tomme.

Afslutning.

Jeg vil gerne til slut rette en tak til alle, der på en eller anden måde gør et stykke arbejde for foreningen og dermed for byen. Det være som allerede tidligere nævnt udvalgsmedlemmerne, men i høj grad også de personer, der passer byplads og sørger for flagstænger, flag og juletræer, og sidst med ikke mindst til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

På den kommende generalforsamling i BHE tirsdag d. 29. marts stiller bestyrelsen forslag om ændring i vedtægternes § 6 om bestyrelsens sammensætning.

Den har fra fusionen af de 3 foreninger tilbage i 2006 bestået af 6 medlemmer fordelt med 4 erhvervsmedlemmer og 2 borgermedlemmer.

Nu foreslås det, at den fremover består af 5 - 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være erhvervsmedlemmer. Hvert medlem skal stadig have personlig suppleant.

Der skal stræbes efter altid at have 7 bestyrelsesmedlemmer. Ændringen skal ses som en styrkelse af bestyrelsen og et større rekrutteringsunderlag til denne.

Såfremt forslaget vedtages af generalforsamlingen, må det forudses, at det bliver nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af forslaget. Denne vil finde sted tirsdag d. 5. april.

 

Torsdag d. 17. marts inviterer Trivselsgruppen v. Bindslev Skole igen til fællesspisning på skolen. Det er efterhånden blevet en tradition med denne utrolig velbesøgte og hyggelige aften med op til 400 deltagere, og med tilgangen af eleverne fra Tversted er der udsigt til en endnu større deltagelse i år.
Mange foreninger, virksomheder, butikker og privatpersoner plejer at have opstillet boder, hvor der er mulighed for at præsentere sig selv og sit udbud af varer og ydelser, og der vil uden tvivl igen være mange, der har taget mod indbydelsen til på denne måde at lade sig repræsentere.

Du kan se nærmere omtale af arrangementet her:

Og invitationen om at fremvise og udstille her:

BHE har som supplement til sin hjemmeside som så mange andre valgt at gå på facebook, og det er som offentlig gruppe, hvor alle kan blive medlemmer. Man skal blot tilmelde sig fra siden, som er: https://www.facebook.com/groups/708796332590353/?fref=ts.

 

OBS: Der bliver indledende og orienterende møde på Hotel Tannishus i Tversted mandag d. 1. februar kl. 19. Hold dig orienteret og mød op! Det er vigtigt, at vi bliver mange, der vil være med til at styrke området og skabe fælles identitet og større fællesskab for netop disse 4 landsbyer.

Se indbydelse:

Realdania og DGI har sammen igangsat et udviklingsarbejde for styrkelse af landets yderområder. 5 kommuner fordelt ud over hele landet har fået opfordring til at deltage i projektet: Landsbyklynger, bl.a. Hjørring Kommune, og her har såvel Udvalget for Fritid, Kultur og Bosætning som Udvalget for Teknik og Miljø sagt ja til at deltage under forudsætning af, at der ville være interesserede landsbyer, der ville være med.
Et af projektets formål er "at erhverve ny viden og konkret praksis om, hvordan landsbyer gennem klyngestrukturer og prioritering kan fastholde kvalitet i både forenings- og servicetilbud på trods af presset fra urbanisering og ændring i erhvervsstrukturer og demografi."
Realdania støtter arbejdet i den enkelte kommune med 432.000 kr., mens Hjørring Kommune selv skal bidrage med 50.000 kr.

På Landsbyforums nylig afholdte møde var hele 4 klynger interesseret. Det var her meningen, at Landsbyforum skulle have indstillet en klynge til udvalgene; men det afstod man fra ud fra det brede antal interesserede. Det blev i stedet overladt til forvaltning og udvalg at træffe beslutning. Forvaltningen har herefter udpeget vort område, Tversted, Uggerby, Tuen og Bindslev.

Da projektet blev kendt rettede BTI.s formand, Bente Henriksen henvendelse til vort områdes 2 repræsentanter i Landsbyforum, Karsten Peters og Jørgen Jensen om lokal interesse for deltagelse, og der er herefter arbejdet for fællesskab i projektet.
På det seneste møde i Bindslev Dialogforum mærkedes tydeligt fra BTI, Bindslev Skole og Børnehaven "Solsikken" et ønske og et håb om større samhørighed og fællesskab i området, forstærket på det seneste med nedlæggelsen af Tversted Skole og Tversted Børnehave og overflytningen til Bindslev.Det er noget af det, man håber at fremme med deltagelse i projektet.
Der vil blive en høj grad af borgerinddragelse i det, der skal nedsættes en styregruppe, embedsmænd fra kommunen vil her deltage, ligesom en konsulent fra DGI vil være med. Det kan blive spændende! 

 

Header              facebook