Når Byrådet d. 8. oktober tager stilling til det kommende års budget ligger der bl.a. et forslag fra byrådets flertalsgruppe om at afsætte 12 mio. kr., fordelt med 8 mio. i 2016 og 4 mio. i 2017 til at etablere børnecenter ved Bindslev Skole. Det er noget vi i BHE har arbejdet rigtig meget med gennem snart 2 år, og det er glædeligt, at det nu ser ud til at lykkes.
Det betyder så, at børnehaven flytter fra sin hidtidige placering på Vesteralle og samtidig - efter en beslutning i børnehavens bestyrelse overgår fra en selvstændig institution til at være kommunal i lighed med samtlige øvrige daginstitutioner i kommunen.


Det at al pasning og undervisning af børn fra vuggestue over børnehave til skolegang til 6. klasse nu kommer til at foregå samlet vil få stor betydning, og det vil helt givet være med til en større sikkerhed for, at vi også fremover har alle tilbuddene i byen.

På søndag er det Naturens Dag, og i den forbindelse er egnens nye forening, Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening blevet opfordret til at markere dagen, og Friluftsrådet har givet tilskud til arrangementet.

Arrangementet finder sted ved Vangen Bæk på Kirkevej i Bindslev fra kl. 11-15. Der bliver tale om nogle hyggelige timer med naturen i fokus, samtidig med at man kan få viden om foreningens ini´tiativer inden for fiskeri, vandpleje og naturpleje.

Der er mulighed for en vandretur i området med oplæg om natur- og vandpleje, krible-krabletur for børn, være med til at lave gydebanker til åens fisk samt besøg på kreaturfolden med oplæg om afgræsningslauget og muligheden for at få godt kød på bordet til vinter.

Der afsluttes med fællesspisning af bålmad i det fri.

Siden det store borgermøde i Nordjyske Banks bygning i februar har den videre udvikling stået stille til stor undren for mange af de, der deltog i mødet. Mange har ventet på det videre forløb. En køber kom imidlertid ind i billedet og indgik et betinget skøde med banken om køb af bygningen. Denne aftale udløb d. 3. august uden at der blev lavet endelig skøde.

Situationen var derfor nu en anden, og på et møde mellem banken, BTI og Evald E. Jensen er der nu indgået aftale om, at sidstnævnte køber bygningen og udlejer den til BTI for en periode på 2 år - en aftale, der samtidig giver BTI mulighed for herefter at købe bygningen til en allerede aftalt pris. Evald E. Jensen overtager bygningen pr. 1. okt.; men allerede nu kan BTI sætte arbejdet med at gøre den klar til fitnesscentret i gang. Der skulle således være mulighed for, at der allerde til vinter bliver aktivitet i bygningen.

 

Det har længe været et stort ønske for såvel BHE som borgerne i almindelighed, at byens 2 skampletter Nørrebro 5 og Sønderbro 6 forsvandt fra bybilledet. Til glæde for alle er der nu en løsning på vej. Kommunens Teknik & Miljøudvalg har på sit seneste møde indstillet til byrådet, at der skal ske kondemnering (at det er uanvendeligt) og nedrivning af begge ejendomme. Kondemneringen vil være gældende fra 1. september, og nedrivningen skal være foretaget inden 1. december.

Ejerne har naturligvis en klagefrist. En eventuel klage skal rettes til Byfornyelsesnævnet for Region Nordjylland med efterfølgende mulighed for at gå til domstolene, samtidig med at et eventuelt erstatningskrav for nedrivningen kan rettes til Taksationskommissionen for Nordjylland.

Såfremt ejerne ikke efterkommer kravet om nedrivningen, vil den blive gennemført af kommunen som tvangsforanstaltning, så snart ejerens klagefrist er udløbet.
Der er dog også den mulighed, at ejeren fremlægger en plan for en istandsættelse af ejendommen, hvor det er muligt.

Sker det ikke vil de 2 matrikler efter nedrivningen kunne indgå i de projekter, vi har i gang, Destination Bindslev og Områdefornyelsen.

Da Bindslev Dialogforum i efteråret 2013 havde gruppedrøftelser om, hvordan vi på flere felter kunne styrke vort lokalsamfund, blev der fra flere udtrykt ønske om lys ved bådebroen i Anlægget. Det er nu blevet efterlevet. Vi ansøgte om midler fra Landsbyforums pulje - 16.800 kr., som indhentet tilbud lød på, og Landsbyforum sagde ja til ansøgningen.

                                                                                     IMG 5957

Nu er de 3 lysstandere sat op; men desværre oplevede vi, at der allerede efter 1 uge blev forøvet hærværk på lamperne. Vi har en formodning om, hvem udøverne har været, og sagen er meldt til politiet. Efterfølgende er der foretaget udbedring, og vi håber, at lamperne nu kan få lov til at stå i fred.

 

 

Så blev valget afsluttet med mere eller mindre tilfredshed hos vælgerne! Her er resultatet for Bindslev valgsted.

Ud af 1299 registrerede vælgere stemte 1095, hvilket giver en valgdeltagelse på 84.3 %.

De enkelte stemmer fordelte sig således:

Liste A (Socialdemokraterne): 287 stemmer (26.2 %).
Liste B (Radikale Venstre): 10 stemmer (0.9 %).
Liste C (Konservative Folkeparti): 59 stemmer (5.4 %).
Liste F (Socialistisk Folkeparti): 22 stemmer (2.0 %).
Liste I (Liberal Alliance): 44 stemmer (4.0 %).
Liste K (Kristendemokraterne): 7 stemmer (0.65 %).
Liste O (Dansk Folkeparti): 276 stemmer (25.2 %).
Liste V (Venstre): 319 stemmer (29.1 %).
Liste Ø ( Enhedslisten): 46 stemmer (4.2 %).
Liste Å (Alternativet): 16 stemmer (1.45 %).

Der var 9 blanke stemmer.

 

 

 

BHE har besluttet at flytte natmarkedet fra fredag d. 31. juli til fredag d. 7. august. Grunden til beslutningen har sin baggrund i Tversted Borger- og Turistforenings sommerkoncert med store navne på programmet - Brdr. Olsen, På Slaget 12 og Henning Stærk. Vi har en fornemmelse af, at mange af vore besøgende ved natmarkedet vil til sommerkoncert, og at det så vil tage noget af glansen af aftenen i Bindslev.

Der er ganske vist tradition for, at natmarkedet afvikles den første fredag efter sidste torvemarked, men traditionen for, at det er i august er lige sa stor! Selv om vi på årskalenderen og i Bindslevguiden har angivet 31. juli, så har vi alligevel fundet, at det var mest hensigtsmæssigt at rykke det en uge.

 

Bindslev Fjernvarmes bestyrelse har på sit møde d. 27. maj besluttet de endelige afregningspriser for regnskabsåret 2014/2015, og det betød igen en kraftig nedsættelse af afregningsprisen. I årets a`conto-afregninger har der været betalt 350 kr./mwh, men afregningsprisen bliver kun 190 kr./mwh. Det skyldes et overskud i driften på 1.9 mio. kr.

Det er 5. år i træk, der sker en sænkning, og den er gået fra 620 kr. til de 190 kr. Unægteligt mærkbart for forbrugerne, og Bindslev har sandsynligvis nu de billigste varmepriser i Hjørring Kommune.

Samtidig bliver a`conto- afregningen for de kommende 2 år 190 kr./mwh. En væsentlig grund hertil ligger i det faktum, at BF af Energistyrelsener er blevet pålagt over 2 år at nedbringe sin såkaldte overdækning, der har været på 2.5 mio. kr,  til 0 kr. Vi havde ansøgt styrelsen om at afvikle over 5 år; men det har vi altså ikke fået lov til. Nu skal forbrugerne så være indstillet på i fremtiden at opleve svingende varmepriser år for år, alt efter hvad der foretages af investeringer de enkelte år. Det enkelte regnskabsår skal hvile i sig selv, og der må ikke overføres midler fra år til år , bortset fra henlæggelser inden for lovens rammer. De kommende 3 år vil dog være rimelig sikre på det nuværende niveau, men i 2018, hvor det såkaldte grundtilskud for elproduktion bortfalder, vil situationen være mere usikker.
I bestyrelsens beslutning ligger, at de øvrige priser fastholdes. Abonnementsafgiften er således uændret 937 kr. og effektbidraget 25 kr./m2.

COOP har netop udsendt en opreesemeddelelse om, at man vil bygge en helt ny Dagli`Brugs i Bindslev. Planen er, at man nu vil gå i gang med opførelsen, og når den nye bygning står færdig en gang til efteråret vil den gamle bygning blive nedrevet.
Baggrunden for beslutningen er, at Dagli`Brugsen netop har udarbejdet et nyt koncept, hvor butikkerne bliver mere lokale med flere varer fra nærområdet. De første 6 butikker efter det nye koncept er åbnet med stor optimisme.
I en tid med mange butikslukninger, specielt i de mindre samfund, må COOPs beslutning hilses med tilfredshed. Det er et tegn på, at man tror på lokalsamfundfet Bindslev, og det kan i høj grad være med til at fremme den positive udvikling, der på flere måder er igang. Glædeligt!

Der er tilsyneladende opstået en misforståelse blandt borgerne i Bindslev, hvad angår den postomdelte undersøgelse, der blev iværksat ugen før påske. Misforståelsen går på, at BHE skulle være involveret i den; men intet er mere forkert. I foreningen blev man mildest talt endnu mere overrasket end borgerne! I bestyrelsen anede man intet om den, og at man samtidig med kunne sende sådan en kaotisk ordnet folder ud, tilmed med flere graverende stavefejl. Endvidere har det været fuldstændig uforståeligt, at den også er omdelt i Tversted. Hvad har Tversteds borgere med områdefornyelse i Bindslev at gøre?

Folderen er udsendt af rådgivningsfirmaet COWI efter aftale med Hjørring Kommune.

BHE.s formand, Evald E. Jensen har efterfølgende haft en del samtaler med politikere og embedsfolk i Hjørring Kommune, og der er nu i næste uge aftalt et møde i Bindslev med formanden for Udvalget for Teknik og Miljø, Ole Ørnbøl og hans forvaltningschef Andreas Duus, og der er forhåbninger til, at det munder ud i en fornuftig aftale om det videre forløb i områdefornyelsen til gavn for lokalsamfundet Bindslev

Header              facebook