Det største ønske ved borgermødet d. 20. januar var helt afgjort at få ejendommen Nørrebro 5 revet ned. Til glæde for de mange  ligger det nu fast, at kommunen har igangsat en kondemneringsproces. Et fint ord, der simpelthen betyder, at få ejendommen erklæret uanvendelig til beboelse.
Selskabet bag ejendommen er under konkurs, og det er det, der har bevirket, at kommunen nu er gået ind i sagen.

Det kan være en yderst langvarig proces med høringsfaser og politisk behandling, og det kan let tage op mod et år, inden kommunen som sidste udvej selv fjerner bygningen. Men hovedsagen er, at det nu er igangsat, og området så efterfølgende kan indgå i den områdefornyelse, Hjørring Kommune har planer om at igangsætte.

 

 

BTI har på det seneste arbejdet på at omsætte de flerårige tanker om et fitnesscenter til at blive realiseret i Nordjyske Bank bygningen i midtbyen frem for ved Tannisbugthallen, som det hidtil har været planen. I den anledning indbydes der til et borger- og orienteringsmøde om hele projektet, der har fået navnet "Kultur-boksen", idet der er tanker om meget mere end alene et fitnesscenter.
Konsulenter fra DGI Nordjylland vil være til stede for sammen med repræsentanter for BTI at fremlægge visionerne for "Kultur-boksen".

Mødet finder sted tirsdag d. 24. februar kl. 19.oo i Nordjyske Bank.

 

 

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade....  Så er der fastelavn i Bindslev, det sker:

søndag den 15. februar 2015

Program:

Kl. 13.00: Fastelavns gudstjeneste i Bindslev kirke

Kl. 14.00: Tøndeslagning på Bypladsen

(I tilfælde af snestorm/kraftig regn bliver det på Bindslev Skole i taggården)

Efterfølgende er der kaffe/the, kakao, saftevand og fastelavnsboller i Sognehuset med kåring af Katte Konger og Dronninger. Der vil også være underholdning i Sognehuset. Arrangementet forventes at slutte kl. 16.00

Arrangør: BTI´s Venner, KFUM-spejderne, Dagli Brugsen og Menighedsrådet

 

fastelavn 1.bmpPå gensyn til fastelavnsfest i Bindslev

Gennem det seneste halve år har BHE og Bindslev Gl. Elværk arbejdet med et projekt benævnt "Destination Bindslev". I sin korthed går det ud på at skabe en større forbindelse og sammenhæng mellem byen og elværket, egentlig en videreførsel af det tidligere Leader+ projekt omfattende Nørrebro 7 og videre gennem anlægget.

Der er ansøgt om - og bevilget - 50.000 kr. fra Hjørring Kommunes matchningsmidler. Dette beløb skal anvendes til konslentbistand af en landskabsarkitekt til udarbejdelse af skriftligt materiale til ansøgning om fondsmidler til gennemførelse af projektet. Tirsdag d. 20. januar afholder de 2 interessenter, Bindslev Gl. Elværk og BHE borger- og idemøde om projektet. Her vil der blive givet en orientering om det i dets nuværende form, og der vil blive mulighed for at komme med ideer til det videre arbejde med. Er der herefter borgere, der kunne have interesse i at indgå i den eksisterende arbejdsgruppe, vil der også være mulighed for dette, idet gruppen efterfølgende vil tage stilling til en udvidelse for at gøre den så bred som mulig.

Endvidere vil der på mødet være repræsentanter for Hjørring Kommune, der vil orientere om de planer, der er for den kommende fysiske helhedsindsats for Bindslev, en plan, der er nedfældet i kommunens indeværende 4-årige budgetaftale. Her er de første 200.000 kr. afsat til det forberedende arbejde i indeværende år. Tanken er her at søge midler under statens pulje for områdefornyelse, og bevilges disse vil der også indgå kommunale midler hertil.

Der vil derfor være al mulig grund til at møde frem på borgermødet for at høre om og være med til at præge den kommende udvikling i byen.

Som det sikkert er de fleste bekendt har Hjørring Kommune fra årsskiftet sparet bibliotekets bogbus væk. I stedet har man i 7 af de større landsbyer forsøgsvis oprettet afleveringssteder, hvor lånere efter bestilling kan afhente de ønskede bøger og andet materiale. Det er i byerne Bindslev, Tversted, Mosbjerg, Bjergby, Tornby, Lønstrup og Tårs. Ordningen igangsættes d. 7.-8. januar.

I Bindslev er afleverings- og afhentningsstedet i Dagli`Brugsen, og bibliotekets afleveringstidspunkt er om onsdagen kl. 15. Fra det tidspunkt kan materialerne, der er i en forseglet pose med navn på, afhentes i butikkens åbningstid.
Se nærmere om hele proceduren på www.hjbib.dk.

                                                                                 Elværket 003                                                  

I forbindelse med en landsudstilling Bygningskultur 2015 - "Steder med sjæl" iværksat af Realdania og Kulturstyrelsen, der i november har været vist i Hjørring Kommune, først i Løkken Sognegård og efterfølgende på Hjørring Rådhus, har der været en afstemning over nettet på 10 af forvaltningen udpegede steder i kommunen.
Bindslev Gl. Elværk har været blandt disse og har klaret sig ovenud tilfredsstillende i afstemningen. 3 af de 10 steder har skilt sig afgørende ud, nemlig Elværket, Hirtshals Fyr og Tolne Skovpavillon, og set fra det lokale synspunkt er det særdeles glædeligt, at Elværket stort set fra begyndelsen har ligget på en klar førsteplads.
Resultatet for nuværende er 351 stemmer på Bindslev Gl. Elværk, 247 på Fyret og 154 på Skovpavillonen. Der er herefter et spring ned til 72 stemmer på Vennebjerg Kirke. Det er unægteligt et flot resultat for Elværket og for Bindslev - noget, der absolut skal værnes om, og vi kan ikke nok bakke op om værket og de personer, der står bag. Det gælder både de, der gør det i dag, og de der var det fra begyndelsen.
Det er lidt tankevækkende, at havde dyrlæge Poul Krabbe ikke i sin tid som byrådsmedlem kæmpet for bevarelsen frem for den nedrivning, der truede, så havde vi ikke i dag haft denne enestående kulturperle!
Resultatet af afstemnigen finder du under www.stedermedsjael.dk . Muligvis kan der også stadig stemmes!

                                                         

BHE.s ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 4. december, der havde samlet ca. 60 medlemmer, mundede ud i, at der fortsat er bred tillid og opbakning til bestyrelsen. Der blev dog fremsat visse mislyde fra byens handelsliv om større opbakning til markedsføring. Det har efterfølgende ført til, at BHE.s bestyrelse har indbudt repræsentanter for handelslivet til et opklarende møde om, hvad man forventer, hvor man mener, at BHE eventuelt har svigtet og hvad han delen kan bidrage med ved arrangementerne i byen. Mødet finder sted tirsdag i denne uge.

Du kan her se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling:

BHE.s bestyrelse har med baggrund i en vis uro hos primært en del af erhvervsmedlemmerne inden for handel og service besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på en tilkendegivelse af tillid/mistillid til bestyrelsen og dens arbejde.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

Da der er udtrykt en vis mistillid til bestyrelsens arbejde - især fra byens handlende m.v. indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling.

 

Torsdag d. 4. dec. kl. 19.00 Bindslev Hotel

 

Dagsorden:

 

  1. Kort redegøresle for bestyrelsens arbejde.

  2. Baggrunden for ekstraordinær generalforsamling.

  3. Tillid/mistillid til bestyrelsen.

  4. Eventuelt.

Vi håber at se rigtig mange af såvel erhvervs- som borgermedlemmer til generalforsamlingen.
Den er særdeles vigtig for byens fremtid.
                                                                                                             

                                                                                                                Bestyrelsen.

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i BHE d. 25.-11. 2014

Referat fra medlemsmøde i BHE d. 20. nov. 2014:

 

Møde i Dialogforum tirsdag d. 21. oktober 2014.

 

Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.

Mødte: Repræsentanter for Menighedsrådet, Bindslev Harmonikatræf, BTI.s Venner, Det Kreative Hus, Børnehaven Solsikken, BTI, Bindslev Håndværkermuseum, Bindslev Gl. Elværk, Tannisbugthallen, Bindslev Sogns Egnssamling, Bindslev Skole, Brugerrådet v. Smedegården og Bindslev Skoles Trivselsråd.

 

Fra BHE.s bestyrelse deltog Evald E. Jensen, Karina Nikkelsen og Jørgen Jensen.

 

Der var afbud fra Fristedet.

 

BHE.s formand, Evald E. Jensen bød velkommen til de 23 fremmødte repræsentanter og hvor han samtidig takkede for den som vanligt store opbakning. Han præsenterede efterfølgende de tilmeldte.

 

Pkt. 1: Opfølgning på referatet fra forårets møde.

Store dele af sidste mødes dagsorden gik igen på det aktuelle møde. Der var ikke væsentlige bemærkninger til den øvrige del af referatet.

 

Pkt. 2: Fortsat drøftelse omkring landsbypedel.

Kun Bindslev Harmonikatræf havde meldt positivt tilbage efter sidste møde. Muligvis kunne der være mulighed for at komme ind under det, der arbejdes med i Tversted for Tuen, Uggerby og Tversted med et begrænset antal timer.

På baggrund af meldinger fra flere af de tilstedeværende om behov/ønske om benyttelse af ordningen, besluttedes det, at der dels meldes tilbage på joergen.j@nrdc.dk inden 1. febr. 2015 om evt. forbrug af timer, og dels at BHE.s bestyrelse revurderer en ordning.

Punktet genoptages herefter på forårets møde.

 

Pkt. 3: Lokal struktur for daginstitution og skole.

Evald E. Jensen orienterede om forløbet siden sidste møde, hvor der i april havde været afholdt individuelle møder med henholdsvis Børnehaven Solsikken og valgte forældrerepræsentanter for Bindslev Skole samt møde med repræsentanter for Bindslev Skole, Børnehaven Solsikken og fra Tversted, og hvor formand for Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget Daniel Rugholm ligeledes havde deltaget.

Desuden om 2 efterfølgende møder med bestyrelse og personale fra Solsikken, hvor Daniel Rugholm og skolechef Carsten Poulsen havde været til stede ved det sidste.

Her havde der været positive tilkendegivelser om overgang til et fælles børnecenter på Bindslev Skole for vuggestue, børnehave og skole for 0.-6. klasse. Børnehavens bestyrelse træffer i nær fremtid beslutning om dens eventuelle overgang fra selvstændig institution til kommunal.

Der var stor opbakning til det foretagne, ligesom skolens repræsentanter fortalte om de tiltag, der gøres, bl.a. af mange forældre for at gøre skolen så pæn og attraktiv som mulig.

BHE opfordredes kraftigt til fortsat at arbejde med sagen.

 

Pkt. 4: Hjertestarter i midtbyen.

Evald E. Jensen orienterede om BHE.s indkøb af hjertestarter placeret på bypladsen. 4 personer, alle med arbejde i midtbyen har foreløbig givet tilsagn om at lade sig uddanne som kontaktpersoner i tilfælde af evt. benyttelse af starteren. Muligheden for fælleskøring af kontaktpersoner for Tannisbugthallens hjertestarter og BHE.s undersøges.

 

Pkt. 5: Projekt ”Destination Bindslev”.

Arne Povlsen og Jørgen Jensen orienterede om projektet, hvor der med bistand af 2 medarbejdere fra Hjørring Kommunes Plan & Udvikling var sendt ansøgning til kommunen om 50.000 kr. til udarbejdelse af endeligt projekt. Ansøgningen var godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde d. 13. august.

Forskellige synspunkter omkring muligheder for udbredelse af lokalbefolkningens kendskab til projektet og muligheder for deltagelse i projektfasen bragtes på bane. Den hidtidige arbejdsgruppe (Elværket og BHE) samler trådene, hvorefter det sandsynlige vil være et offentligt møde om projektet.

 

Pkt. 6: Drøftelse af eventuelt fællesarrangement i 2015 (Bindslev Håndværkermuseum).

Bindslev Håndværkermuseum orienterede om i samarbejde med Egnssamlingen at afholde et fællesarrangement til sommer meget gerne med andre involverede – des flere, des bedre. Et tiltag, der i bedste fald kunne blive hele byens arrangement. Juni måned, inden de mange øvrige sommeraktiviteter går i gang, kunne være et godt tidspunkt.

Overvejelse om eventuel deltagelse sker nu i de enkeltes bagland – tilbagemelding kan allerede foretages nu – og punktet genoptages på forårets møde.

 

Pkt. 7: Koordinering af vinterens arrangementer.

Efterhånden var der opnået en vis løbende koordinering via BHE.s hjemmeside.

Nye arrangementer blev meldt ud:

Egnssamlingen: Åbent Hus lørdag d. 8. nov. Kl. 14-16.

Det Kreative Hus: Julestue lørdag d. 6. dec.

BHE: Adventsfest for pensionister tirsdag d. 2. dec. Gæst: Borgmester Arne Boelt over emnet: Fra vugge til borgmester.

BHE foretager indkaldelse til møde med BTI.s Venner og Menighedsrådet om afviklingen af julesøndagen d. 21. december.

Juletræet i Sognehuset opstilles af BTI.s Venner allerede d. 13. dec. af hensyn til andet julearrangement for børn.

 

Pkt. 8: Fastsættelse af møde for foråret 2015.

Forårets møde fastsattes til kl. 19.30 onsdag d. 8. april 2015.

 

Pkt. 9: Eventuelt.

a. Fremover dagsordensættes et punkt, hvor de enkelte foreninger og institutioner kan berette om, hvad der rører sig hos dem.

b. Fra skolens trivselsudvalg var der opfordring til foreningerne om at opstille boder til Bindslev-aftenen, der afholdes ultimo februar.

 

 

Ved den sidste ansøgningsrunde om hjertestartere ved TrygFonden havde BHE ansøgt om at måtte komme betragtning. Det gjorde vi så ikke. Forårets megen fokus på netop hjertestartere havde gjort, at der var ualmindelig mange ansøgninger.
I BHE.s bestyrelse besluttede vi så i stedet selv at finansiere den, vel vidende at det ikke var en helt billig anskaffelse. Til dette fik vi uopfordret tilsagn fra det tidligere "9881 Hapiness" om, at de ville stille deres overskydende kapital fra dengang til rådighed for projektet. Det drejede sig om ca. 3.500 kr. Samtidig har vi ansøgt Bindslev Harmonikatræf om at få frigivet det resterende beløb fra dengang vi i BHE skulle ansøge om vore beløb fra træffets overskud, der skulle gå til almennyttige formål. Vort tilgodehavende beløb her er på ca. 8.000 kr. Endelig har vi af egne midler brugt et ikke ringe beløb til anskaffelsen.

Hjertestarteren er placeret på bypladsen på Nordjyske Banks mur helt ude ved fortovet. Hermed har Bindslev fået sin anden udendørs hjertestarter, idet Tannisbugthallen, der i flere år har haft en, har flyttet sin udendørs.
Vi har i vor aftale med leverandøren sikret os 5 års gratis vedligeholdelse af den, og samtidig indebærer aftalen uddannelse af flere kontaktpersoner omkring anvendelsen af den. Nærmere herom senere.

Det er dog forholdsvis let at bruge den ved blot at følge anvisningerne, i første omgang hvad der står uden på boksen og i næste følge stemmen på hjertestarteren.

Header              facebook