Ny rørledning til Listefabrikken.

 

I forbindelse med, at der mellem Listefabrikken IC og Bindslev Fjernvarme er indgået kontrakt om yderligere levering af overskudsvarme fra fabrikken, er der netop påbegyndt et arbejde med nedlægning af ny ledning fra fabrikken på Industrivej til værket i Skolegade.

Den nuværende ledning har ligget siden aftalen om modtagelse af overskudsvarmen blev indgået i 1974, og vi har fundet det meget passende at foretage en udskiftning i forbindelse med den nye aftale, dels hvad angår nedslidning på den gamle og dels kapacitetsmæssigt, hvor der nu bliver tale om en væsentlig forøgelse af leverancen i forhold til det hidtidige.

I forhold til, at det hidtil alene har været Listefabrikkens ledning, bliver der nu tale om en fælles ledning, hvor parterne hver betaler halvdelen ved anlæggelsen. Den samlede udgift for projektet, der bl.a. indebærer en underboring under Uggerby å, er på 1.875.000 kr.

Etableringen af ny kedel på Listefabrikken påhviler alene fabrikkens ejer.

 

 

Undskyld, vi roder!

I forbindelse med nedlægningen af den ovenfor nævnte nye rørledning fra Listefabrikken IC til Bindslev Fjernvarme vil der i en periode blive tale om visse gener for trafikafviklingen på Elværksvej og Parkvej. Det var påtænkt, at ledningen skulle være nedlagt i fortovet på sydsiden af Elværksvej, men da der her en naturgasledning, har det været nødvendigt at gå ud i vejbanen.  Det betyder, at den halve vejbane vil være spærret under anlægsarbejdet - i visse tidsrum udvidet til fuldstændig afspærring med omkørsel via Lævej og Laksevej..

 

Det var et særdeles godt årsregnskab, bestyrelsen i Bindslev Fjernvarme fornylig skulle tage stilling til. Forskellige ændrede budgetforudsætninger havde gjort, at det endelige regnskab havde været særdeles positivt i forhold til det budget, der lå til grund for det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsen kunne på den baggrund nedsætte afregningsprisen med 150 kr/mwh til 350 kr. Samtidig gennemføres en sænkning af effektbidraget. De allerfleste forbrugere kan derfor se frem til en ikke ubetydelig tilbagebetaling om et par måneder!
Efter de pt kendte takster har Bindslev Fjernvarme nu den tredje laveste varmepris i Hjørring Kommune, kun med Hjørring og Løkken som lavere!

I det vedtagne budget for det kommende varmeår er varmeprisen ligeledes sat til 350 kr/mwh, mens effektbidraget bliver 25 kr/m2 og abonnementsafgiften til uændret 937 kr. Der er altså også her tale om betydelig lavere priser i forhold til, hvad der hidtil har været gældende.

Er man kommet gennen Bindslev by på det seneste, har man sikkert bemærket, at der er kommet en ny smuk, grøn plads ind i bybilledet. Det er Rene Wæhrens, der efter sit køb af Nørrebro 4, det tidligere mejeriudsalg og den efterfølgende nedrivning af bygningerne, har etableret den smukke plads. Et prisværdigt initiativ til forskønnelse i byen!

Renes Plads 004

 

 

 

Gennem nogle uger har der været underskriftsindsamling mod et BILKA i Hjørring i flere af Bindslev forretninger. Det er blevet til ialt 408 underskrifter mod varehusplanerne, og de er nu afleveret til formanden for Sindal Udviklingsråd, Tommy Høj, som vil sørge for, at de sammen med underskrifter fra andre af kommunens handelsbyer og et fælles høringsdsvar vil blive afleveret hos de ansvarlige politikere i Hjørring Byråd.

Her på årets første hverdag har vi endelig modtaget de LAG-midler på 175.000 kr., som vi var blevet bevilget til etableringen af bypladsen i Bindslev. Det er jo så 1½ år efter pladsen var færdig, og godt 9 måneder efter, vi indsendte det endelige regnskab. Det kan synes lang tid, og det har vi bestemt også følt, for der er jo ingen tvivl om, at det i den lange periode har påvirket foreningens likviditet. Der er rigtig megen revision på disse regnskaber, og det er vel ganske naturligt set ud fra, hvad der ind imellem dukker op af sager om omgåelse af reglerne rundt om i Europa.

Men under alle omstændigheder: Det var dejligt, at vi nu fik pengene!

 

                           IMG 3425

Hovedgevinsten i BHE.s lotteri i forbindelse med sommerens torvemarkeder blev vundet på nr. 996, og denne lodseddel havde Daniel Zaza, der til daglig bor i Aarhus sammen med sin kæreste, den tidligere Bindslev-pige Mette Hvarregaard. Her ses de glade modtagere efter overrækkelsen. De har dog endnu ikke besluttet, hvor rejsen skal gå hen.

I øvrigt er der stadig uafhentede gevinster i lotteriet. Det drejer sig om disse 4:

DAB-radio skænket af Barkholts Radio, værdi 999 kr., vundet på nr. 1055.

Gavekort til Louises Blomster, værdi 250 kr., vundet på nr. 173.

Gavekort til Helles Fod & Hudpleje, værdi 250 kr., vundet på nr. 234.

Klippekort (øl) til Corallen, værdi 180 kr., vundet på nr. 67 el. 387.

Gevinsterne kan fås udleveret ved henvendelse til Jørgen Jensen, Geddevej 2, Bindslev, tlf. 42268502.

Gevinster, der ikke er afhentet senest 1. oktober, vil blive tilbageleveret til giverne efter denne dato.

 

Her forud for torvemarkedernes start - og i det hele taget turistsæsonens komme - er scenen på bypladsen blevet pyntet op med zinktag og et dekorativt spir på toppen. Egentlig skulle det have være lavet i forbindelse med etableringen af bypladsen sidste år, men fagmanden bag, Jens Heidmann var helbredsmæssigt forhindret i det på daværende tidspunkt. Derfor først færdiggørelsen nu. Af henvendelser fra borgere ved vi, at der også er blevet lagt mærke til det - og det på en god måde!

                                                            By-scenen

                                      

                                                   

Ved BTI.s hovedgeneralforsamling mandag d. 11. februar trådte formanden gennem de sidste 20 år, Robert Lauritsen tilbage, og i stedet valgtes den hidtidige sekretær og samtidig ungdomsudvalgsformand i fodboldafdelingen, Bente Henriksen som ny formand.

I øvrigt lidt af et sammentræf, at netop det job havde Robert Lauritsen også, da han i sin tid afløste Troels Gaardbo som formand.

Bente Henriksen har de forholdsvis få år, hun har været engageret i BTI, udført et stort arbejde på mange felter, og hun er netop for 2012 blevet udpeget som "Årets BTI.er".

BHE havde mandag d. 26. november indbudt foreninger og institutioner til et møde på Bindslev Hotel om etablering af en form for dialogforum, og 28 repræsentanter for hele 17 interessenter var mødt op, fordelt på 10 foreninger og 4 institutioner. De fremmødte fandt det som en særdeles god ide på denne måde at mødes for at styrke sammenhold, samarbejde og koordinering til styrkelse af lokalsamfundet.
Man enedes om at afholde 2 årlige møder - et i februar og et i september/oktober måned. Næste møde afholdes mandag d. 25. februar 2013. Hertil vil alle - også de, der ikke deltog i mødet denne gang - blive indbudt.
Mødets formål var alene at undersøge interessen og dermed muligheden for etablering af et dialogforum; men de første konkrete resultater af øget samarbejde kan allerede nu anes. Bl.a. arbejdes der videre med en fælles fastelavnsfest for børn på bypladsen - eller i tilfælde af dårligt vejr i Tannisbugthallen - hvor børnehaven, skolen, idrætsforeningen og spejderne vil gå sammen om et fælles arrangement.

Udover de rimeligt store tilskud fra Hjørring Kommunes matchningsmidler og LAG-midlerne fra EU og Fødevareministeriet til bypladsen i Bindslev er der også blevet ydet en del lokale donationer. Det er fra de 3 tidligere pengeinstitutter i Bindslev: Nordjyske Bank, Spar Nord Bank og Jyske Bank, og dertil kommer de 2 i Hjørring hjemmehørende selskaber Forsikringsselskabet Vendsyssel og Nord Energi. Til sammen har de 5 bidragydere givet 165.000 kr. til projektet.
BHE havde i den anledning indbudt disse sponsorer til en lille sammenkomst tirsdag d. 2. oktober, hvor de kunne få lejlighed til at overrække beløbene og 4 af dem havde taget imod indbydelsen til at være med og på den måde synliggøre deres deltagelse.
 
              k 003                                    
                Deltagerne i sammenkomsten foreviget foran scenen på bypladsen. Fra venstre Per Christensen og Klaus Christen-
                sen fra Nordjyske Bank, Irene Bjerg Spar Nord Bank, Niels Andersen fra styringsgruppen, Anne-Grete Hansen
                Jyske Bank, Poul Frederiksen ligeledes fra styringsgruppen, Jørgen Christensen Forsikringsselskabet Vendsyssel
                og BHE.s formand Evald E. Jensen, der har været primus motor i projektet og med i styregruppen.

Header              facebook