Møde i Dialogforum tirsdag d. 21. oktober 2014.

 

Mødet blev afholdt på Bindslev Hotel.

Mødte: Repræsentanter for Menighedsrådet, Bindslev Harmonikatræf, BTI.s Venner, Det Kreative Hus, Børnehaven Solsikken, BTI, Bindslev Håndværkermuseum, Bindslev Gl. Elværk, Tannisbugthallen, Bindslev Sogns Egnssamling, Bindslev Skole, Brugerrådet v. Smedegården og Bindslev Skoles Trivselsråd.

 

Fra BHE.s bestyrelse deltog Evald E. Jensen, Karina Nikkelsen og Jørgen Jensen.

 

Der var afbud fra Fristedet.

 

BHE.s formand, Evald E. Jensen bød velkommen til de 23 fremmødte repræsentanter og hvor han samtidig takkede for den som vanligt store opbakning. Han præsenterede efterfølgende de tilmeldte.

 

Pkt. 1: Opfølgning på referatet fra forårets møde.

Store dele af sidste mødes dagsorden gik igen på det aktuelle møde. Der var ikke væsentlige bemærkninger til den øvrige del af referatet.

 

Pkt. 2: Fortsat drøftelse omkring landsbypedel.

Kun Bindslev Harmonikatræf havde meldt positivt tilbage efter sidste møde. Muligvis kunne der være mulighed for at komme ind under det, der arbejdes med i Tversted for Tuen, Uggerby og Tversted med et begrænset antal timer.

På baggrund af meldinger fra flere af de tilstedeværende om behov/ønske om benyttelse af ordningen, besluttedes det, at der dels meldes tilbage på joergen.j@nrdc.dk inden 1. febr. 2015 om evt. forbrug af timer, og dels at BHE.s bestyrelse revurderer en ordning.

Punktet genoptages herefter på forårets møde.

 

Pkt. 3: Lokal struktur for daginstitution og skole.

Evald E. Jensen orienterede om forløbet siden sidste møde, hvor der i april havde været afholdt individuelle møder med henholdsvis Børnehaven Solsikken og valgte forældrerepræsentanter for Bindslev Skole samt møde med repræsentanter for Bindslev Skole, Børnehaven Solsikken og fra Tversted, og hvor formand for Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget Daniel Rugholm ligeledes havde deltaget.

Desuden om 2 efterfølgende møder med bestyrelse og personale fra Solsikken, hvor Daniel Rugholm og skolechef Carsten Poulsen havde været til stede ved det sidste.

Her havde der været positive tilkendegivelser om overgang til et fælles børnecenter på Bindslev Skole for vuggestue, børnehave og skole for 0.-6. klasse. Børnehavens bestyrelse træffer i nær fremtid beslutning om dens eventuelle overgang fra selvstændig institution til kommunal.

Der var stor opbakning til det foretagne, ligesom skolens repræsentanter fortalte om de tiltag, der gøres, bl.a. af mange forældre for at gøre skolen så pæn og attraktiv som mulig.

BHE opfordredes kraftigt til fortsat at arbejde med sagen.

 

Pkt. 4: Hjertestarter i midtbyen.

Evald E. Jensen orienterede om BHE.s indkøb af hjertestarter placeret på bypladsen. 4 personer, alle med arbejde i midtbyen har foreløbig givet tilsagn om at lade sig uddanne som kontaktpersoner i tilfælde af evt. benyttelse af starteren. Muligheden for fælleskøring af kontaktpersoner for Tannisbugthallens hjertestarter og BHE.s undersøges.

 

Pkt. 5: Projekt ”Destination Bindslev”.

Arne Povlsen og Jørgen Jensen orienterede om projektet, hvor der med bistand af 2 medarbejdere fra Hjørring Kommunes Plan & Udvikling var sendt ansøgning til kommunen om 50.000 kr. til udarbejdelse af endeligt projekt. Ansøgningen var godkendt af Teknik- og Miljøudvalget på møde d. 13. august.

Forskellige synspunkter omkring muligheder for udbredelse af lokalbefolkningens kendskab til projektet og muligheder for deltagelse i projektfasen bragtes på bane. Den hidtidige arbejdsgruppe (Elværket og BHE) samler trådene, hvorefter det sandsynlige vil være et offentligt møde om projektet.

 

Pkt. 6: Drøftelse af eventuelt fællesarrangement i 2015 (Bindslev Håndværkermuseum).

Bindslev Håndværkermuseum orienterede om i samarbejde med Egnssamlingen at afholde et fællesarrangement til sommer meget gerne med andre involverede – des flere, des bedre. Et tiltag, der i bedste fald kunne blive hele byens arrangement. Juni måned, inden de mange øvrige sommeraktiviteter går i gang, kunne være et godt tidspunkt.

Overvejelse om eventuel deltagelse sker nu i de enkeltes bagland – tilbagemelding kan allerede foretages nu – og punktet genoptages på forårets møde.

 

Pkt. 7: Koordinering af vinterens arrangementer.

Efterhånden var der opnået en vis løbende koordinering via BHE.s hjemmeside.

Nye arrangementer blev meldt ud:

Egnssamlingen: Åbent Hus lørdag d. 8. nov. Kl. 14-16.

Det Kreative Hus: Julestue lørdag d. 6. dec.

BHE: Adventsfest for pensionister tirsdag d. 2. dec. Gæst: Borgmester Arne Boelt over emnet: Fra vugge til borgmester.

BHE foretager indkaldelse til møde med BTI.s Venner og Menighedsrådet om afviklingen af julesøndagen d. 21. december.

Juletræet i Sognehuset opstilles af BTI.s Venner allerede d. 13. dec. af hensyn til andet julearrangement for børn.

 

Pkt. 8: Fastsættelse af møde for foråret 2015.

Forårets møde fastsattes til kl. 19.30 onsdag d. 8. april 2015.

 

Pkt. 9: Eventuelt.

a. Fremover dagsordensættes et punkt, hvor de enkelte foreninger og institutioner kan berette om, hvad der rører sig hos dem.

b. Fra skolens trivselsudvalg var der opfordring til foreningerne om at opstille boder til Bindslev-aftenen, der afholdes ultimo februar.

 

 

Ved den sidste ansøgningsrunde om hjertestartere ved TrygFonden havde BHE ansøgt om at måtte komme betragtning. Det gjorde vi så ikke. Forårets megen fokus på netop hjertestartere havde gjort, at der var ualmindelig mange ansøgninger.
I BHE.s bestyrelse besluttede vi så i stedet selv at finansiere den, vel vidende at det ikke var en helt billig anskaffelse. Til dette fik vi uopfordret tilsagn fra det tidligere "9881 Hapiness" om, at de ville stille deres overskydende kapital fra dengang til rådighed for projektet. Det drejede sig om ca. 3.500 kr. Samtidig har vi ansøgt Bindslev Harmonikatræf om at få frigivet det resterende beløb fra dengang vi i BHE skulle ansøge om vore beløb fra træffets overskud, der skulle gå til almennyttige formål. Vort tilgodehavende beløb her er på ca. 8.000 kr. Endelig har vi af egne midler brugt et ikke ringe beløb til anskaffelsen.

Hjertestarteren er placeret på bypladsen på Nordjyske Banks mur helt ude ved fortovet. Hermed har Bindslev fået sin anden udendørs hjertestarter, idet Tannisbugthallen, der i flere år har haft en, har flyttet sin udendørs.
Vi har i vor aftale med leverandøren sikret os 5 års gratis vedligeholdelse af den, og samtidig indebærer aftalen uddannelse af flere kontaktpersoner omkring anvendelsen af den. Nærmere herom senere.

Det er dog forholdsvis let at bruge den ved blot at følge anvisningerne, i første omgang hvad der står uden på boksen og i næste følge stemmen på hjertestarteren.

Ny rørledning til Listefabrikken.

 

I forbindelse med, at der mellem Listefabrikken IC og Bindslev Fjernvarme er indgået kontrakt om yderligere levering af overskudsvarme fra fabrikken, er der netop påbegyndt et arbejde med nedlægning af ny ledning fra fabrikken på Industrivej til værket i Skolegade.

Den nuværende ledning har ligget siden aftalen om modtagelse af overskudsvarmen blev indgået i 1974, og vi har fundet det meget passende at foretage en udskiftning i forbindelse med den nye aftale, dels hvad angår nedslidning på den gamle og dels kapacitetsmæssigt, hvor der nu bliver tale om en væsentlig forøgelse af leverancen i forhold til det hidtidige.

I forhold til, at det hidtil alene har været Listefabrikkens ledning, bliver der nu tale om en fælles ledning, hvor parterne hver betaler halvdelen ved anlæggelsen. Den samlede udgift for projektet, der bl.a. indebærer en underboring under Uggerby å, er på 1.875.000 kr.

Etableringen af ny kedel på Listefabrikken påhviler alene fabrikkens ejer.

 

 

Undskyld, vi roder!

I forbindelse med nedlægningen af den ovenfor nævnte nye rørledning fra Listefabrikken IC til Bindslev Fjernvarme vil der i en periode blive tale om visse gener for trafikafviklingen på Elværksvej og Parkvej. Det var påtænkt, at ledningen skulle være nedlagt i fortovet på sydsiden af Elværksvej, men da der her en naturgasledning, har det været nødvendigt at gå ud i vejbanen.  Det betyder, at den halve vejbane vil være spærret under anlægsarbejdet - i visse tidsrum udvidet til fuldstændig afspærring med omkørsel via Lævej og Laksevej..

 

Det var et særdeles godt årsregnskab, bestyrelsen i Bindslev Fjernvarme fornylig skulle tage stilling til. Forskellige ændrede budgetforudsætninger havde gjort, at det endelige regnskab havde været særdeles positivt i forhold til det budget, der lå til grund for det forløbne regnskabsår.
Bestyrelsen kunne på den baggrund nedsætte afregningsprisen med 150 kr/mwh til 350 kr. Samtidig gennemføres en sænkning af effektbidraget. De allerfleste forbrugere kan derfor se frem til en ikke ubetydelig tilbagebetaling om et par måneder!
Efter de pt kendte takster har Bindslev Fjernvarme nu den tredje laveste varmepris i Hjørring Kommune, kun med Hjørring og Løkken som lavere!

I det vedtagne budget for det kommende varmeår er varmeprisen ligeledes sat til 350 kr/mwh, mens effektbidraget bliver 25 kr/m2 og abonnementsafgiften til uændret 937 kr. Der er altså også her tale om betydelig lavere priser i forhold til, hvad der hidtil har været gældende.

Er man kommet gennen Bindslev by på det seneste, har man sikkert bemærket, at der er kommet en ny smuk, grøn plads ind i bybilledet. Det er Rene Wæhrens, der efter sit køb af Nørrebro 4, det tidligere mejeriudsalg og den efterfølgende nedrivning af bygningerne, har etableret den smukke plads. Et prisværdigt initiativ til forskønnelse i byen!

Renes Plads 004

 

 

 

Gennem nogle uger har der været underskriftsindsamling mod et BILKA i Hjørring i flere af Bindslev forretninger. Det er blevet til ialt 408 underskrifter mod varehusplanerne, og de er nu afleveret til formanden for Sindal Udviklingsråd, Tommy Høj, som vil sørge for, at de sammen med underskrifter fra andre af kommunens handelsbyer og et fælles høringsdsvar vil blive afleveret hos de ansvarlige politikere i Hjørring Byråd.

Her på årets første hverdag har vi endelig modtaget de LAG-midler på 175.000 kr., som vi var blevet bevilget til etableringen af bypladsen i Bindslev. Det er jo så 1½ år efter pladsen var færdig, og godt 9 måneder efter, vi indsendte det endelige regnskab. Det kan synes lang tid, og det har vi bestemt også følt, for der er jo ingen tvivl om, at det i den lange periode har påvirket foreningens likviditet. Der er rigtig megen revision på disse regnskaber, og det er vel ganske naturligt set ud fra, hvad der ind imellem dukker op af sager om omgåelse af reglerne rundt om i Europa.

Men under alle omstændigheder: Det var dejligt, at vi nu fik pengene!

 

                           IMG 3425

Hovedgevinsten i BHE.s lotteri i forbindelse med sommerens torvemarkeder blev vundet på nr. 996, og denne lodseddel havde Daniel Zaza, der til daglig bor i Aarhus sammen med sin kæreste, den tidligere Bindslev-pige Mette Hvarregaard. Her ses de glade modtagere efter overrækkelsen. De har dog endnu ikke besluttet, hvor rejsen skal gå hen.

I øvrigt er der stadig uafhentede gevinster i lotteriet. Det drejer sig om disse 4:

DAB-radio skænket af Barkholts Radio, værdi 999 kr., vundet på nr. 1055.

Gavekort til Louises Blomster, værdi 250 kr., vundet på nr. 173.

Gavekort til Helles Fod & Hudpleje, værdi 250 kr., vundet på nr. 234.

Klippekort (øl) til Corallen, værdi 180 kr., vundet på nr. 67 el. 387.

Gevinsterne kan fås udleveret ved henvendelse til Jørgen Jensen, Geddevej 2, Bindslev, tlf. 42268502.

Gevinster, der ikke er afhentet senest 1. oktober, vil blive tilbageleveret til giverne efter denne dato.

 

Her forud for torvemarkedernes start - og i det hele taget turistsæsonens komme - er scenen på bypladsen blevet pyntet op med zinktag og et dekorativt spir på toppen. Egentlig skulle det have være lavet i forbindelse med etableringen af bypladsen sidste år, men fagmanden bag, Jens Heidmann var helbredsmæssigt forhindret i det på daværende tidspunkt. Derfor først færdiggørelsen nu. Af henvendelser fra borgere ved vi, at der også er blevet lagt mærke til det - og det på en god måde!

                                                            By-scenen

                                      

                                                   

Ved BTI.s hovedgeneralforsamling mandag d. 11. februar trådte formanden gennem de sidste 20 år, Robert Lauritsen tilbage, og i stedet valgtes den hidtidige sekretær og samtidig ungdomsudvalgsformand i fodboldafdelingen, Bente Henriksen som ny formand.

I øvrigt lidt af et sammentræf, at netop det job havde Robert Lauritsen også, da han i sin tid afløste Troels Gaardbo som formand.

Bente Henriksen har de forholdsvis få år, hun har været engageret i BTI, udført et stort arbejde på mange felter, og hun er netop for 2012 blevet udpeget som "Årets BTI.er".

Header              facebook